roofiran and sepidsanaat

standrderop

ژئوسل GEOCELLS

ژئوسلها از سلول های مجاور هم قرار گرفته ای تشکیل می شوند که با سر م بندی یا تولید نوارهایی از جنس مواد مرکب مصنوعی به صورت قالبی درست می شوندو عملکرد اصلی ژئوسلها، حفظ خاک یا دیگر مواد شل در جای خود می باشد.شبکه لانه زنبوری ژئوسل ها با پر شدن از خاک، شن، بتن یا مصالح دیگر استحکام و صلبیت کافی جهت شیب ها، ترانشه ها و دیوارها در برابر فرسایش و ریزش ایجاد می کند.

در شیبهای خاکریزی تند (35 درجه و بیشتر)، استفاده از شیروانی آزاد خاکریز در امتدادی طولانی برای ایجاد فضای سبز، همواره با خطر آبشستگی، لغزش و گسستهای سطحی و عمیق بویژه در فصل بارندگی مواجه است. در چنین شرایطی استفاده از پوششهای حفاظتی ژئوسل برای کنترل فرسایش شیب و اطمینان از پایداری درازمدت آن یک گزینه کارآمد و اقتصادی است. ژئو سل ها با محصور کردن خاک داخل سلول های لانه زنبوری و کنترل روان آب های سطحی، از فرسايش خاک جلوگيری می کنند.

 

geocellroof1 geocellroof2
geocellroof3 geocellroof4

JoomShaper