roofiran and sepidsanaat

standrderop

ژئوتکستایل در این کاربرد با توجه به شرایط محل در ...

 زیرسازی جاده

ژئوتکستایل در این کاربرد با توجه به شرایط محل در یک یا چند نقش اصلی به کار می‌رود در

جداسازی Subgrade و مواد سنگی و دانه‌ای واقع می‌گردد، در فیلتراسیون، ژئوتکستایل آب،

چه جریان تحت فشار در اثر نیروهای دینامیکی و چه جریان ثابت را با فیلتر از خود عبور داده

و از ورود خاک نرم به درون لایه سنگی پی (Aggregate) و لایه‌های زهکش جلوگیری می‌کند؛

در نقش مستحکم سازی، موجب استحکام مواد نرم Subgrade (خصوص CBR۳<) می‌شود

و میزان CBR را تا حد مطلوبی افزایش می‌دهد و با توزیع فشار منطقه‌ای و موضعی از فرو

رفتن مواد سنگی و دانه‌ای پی به درون Subgrade نرم و مرطوب جلوگیری می‌کند؛ و نیز

نقش زهکشی در جاده را بهبود می‌بخشد.

JoomShaper